NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Elvira Qulusoy
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:

 

Базар Рiски – faiz dərəcəsi, xarici valyuta məzənnəsi və kapitalın (həmçinin bazar qiymətli kağızların) qiymətlərindəki enib-qalxmaların nəticəsində bank aktivinin bazar dəyərinin dəyişməsindən yarana bilən itki ehtimalıdır.

Базар риски мянбяйиндян асылы олараг ашаьыдакы категорийалара бюлцнцр

- фаиз риски;

- валйута риски;

- гиймят риски.

Фаиз риски - фаиз дяряcясинин дяйишилмяси нятиcясиндя йаранан рискдир. 

Валйута риски – valyuta məzənnələrinin dəyişməsi nəticəsində yaranan riskdir. 

Ликвидлик riski -банкын юз ющдяликлярини (балансданкянар ющдяликляр, кредитин верилмяси щаггында разылашмалар, кредит хятляри вя с. дахил едилмякля) вахтында йериня йетирмяк мягсядиля мягбул гиймятя кифайят гядяр наьд вя йа она еквивалент мябляьдя мцхбир щесабларында наьдсыз вясаит ялдя етмяк габилиййятидир.

NBCБанк ликвидлик рискини идаря едяркян АМБ-нин «Банкларын ликвидлийинин идаря олунмасы щаггында» гайдаларыны ясас эютцрцлцр.

Ликвидлик рискинин идаря едилмяси бир сыра мярщялялярдян ибарятдир:

-  Ликвидлийин тящлили; 

-   Hesabatlıq; 

-  Гярар гябул едилмяси: 

-   Likvidliyin planlaşdırılması;

-  Lимитлярин гойулмасы;

-   Nəzarət.

Кредит риски – борcлунун юз борcуну (ясас борc вя фаизи) вахтында эери гайтара билмямясиндян йаранан итэидир.

Ямялиййат рискляри – гейри-адекват вя йа уьурсузлугла нятиcялянмиш дахили просеслярдян, инсанлардан вя йа системлярдян гайнагланан итэилярдир.

Ямялиййат рискляринин нювляри:

-  Инсан ресурслары иля баьлы рискляр; 

-  Texnoloji risklər;

-  Проседур рискляри.

Сtrateji risk– səhv strateji plan qəbul edilməsi və ya qəbul olunmuş strateji planın yerinə yetirilməməsi nəticəsində bankın ehtimal olunan itkiləridir.

Hüquq riski - щцгуги мцщитин дяйишмяси вя банкын тяряфдашлары иля мцнасибятдя бурахылмыш сящвляр нятиcясиндя банкын ещтимал олунан итэиляридир.

Reputasiya riski - банкын имиcинин базарда итмяси вя йа ашаьы дцшмясиндян ямяля эялян итэилярдир.