NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Aytən Səlimova
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:

 

Balansın strukturu
AKTİVLƏR
  2011-cI il 2012-ci il 2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 2016-ci il
Nağd vəsaitlər 837 931 1 402 1 369  667 568
Nostro hesablar (Mərkəzi Bank və digər banklardakı müxbir hesablar) 1 397 2 063  2 697 2 916  1 032 1 103
Banklara verilmiş kreditlər  0 0 0 0 0 0
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi 2 2 2 2 4 4
Qiymətli kağızlara investisiyalar 0 0 0 0 0 0
Kredit portfeli (müştərilərə verilmiş kreditlər - məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla) 51 022 69 294 95 264 118 435  148 295 120 975
Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər 5 296 7 353 11 923 11 215  10 999 25 034
Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi 0 0 0 0 0 0
Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər 53 53 42 33  150 139
Digər aktivlər 4 798 4 213 5 894 4 136 6 115  11 146
CƏMİ AKTİVLƏR 63 404 83 910 117 225 138 106 167 261 158 970
ÖHDƏLİKLƏR
Depozitlər 25 352 39 738 52 345 58 039  100 747 67 598
AMB-nın banka qarşı tələbləri, cəmi 3 100 3 100 4 250 250  0 0
Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi 2 2 2 2 3 0
Banklar və digər maliyyə institutlarının kreditləri 7 749 7 616 3 800 5 953  4 919 2 977
Bankların depozitləri 2 600 0 0 0 0 0
Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) depozitləri, cəmi 4 839 6 851 14 076 19 509  22 257 34 387
Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri 0 0 0 0 0 0
Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla) 0 0 0 0 0 0
Digər passivlər 1 110 4 434 2 568 3 339  1 967 1 068
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 44 752 61 741 77 040 87 090 129 893 106 031
KAPİTAL
Xüsusi kapital, cəmi 7 601 20 871 38 280 49 814  35 935 51 604
dövriyyədə olan adi səhmlər 16 390 19 534 36 536 46 536  46 536 64 000
dövriyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər (nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil olmaqla)  0 0 0 0 0 0
adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq  0 0 0 0 0 0
bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər), cəmi 1 067 1 068 1 296 1 818  3 190 -10 599
cari ilin mənfəəti 143 269 448 1 460  -13 791 - 1 798
Ümumi ehtiyatlar, cəmi 1 051 1 298 1 904 1 201  1 434 1 335
CƏMİ KAPİTAL 18 652 22 169 40 185 51 015 37 369 52 939
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL 63 404 83 910 117 225 138 106 167 261 158 970