NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Elvira Qulusoy
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:

 

Balansın strukturu
AKTİVLƏR
  2012-ci il 2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 2016-ci il 30.06.2017
Nağd vəsaitlər 931 1 402 1 369  667 568 3 342
Nostro hesablar (Mərkəzi Bank və digər banklardakı müxbir hesablar) 2 063  2 697 2 916  1 032 1 103 2 229
Banklara verilmiş kreditlər 0 0 0 0 0 0
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi 2 2 2 4 4 2 639
Qiymətli kağızlara investisiyalar 0 0 0 0 0 0
Kredit portfeli (müştərilərə verilmiş kreditlər - məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla) 69 294 95 264 118 435  148 295 120 975 127 302
Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər 7 353 11 923 11 215  10 999 25 034 25 248
Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi 0 0 0 0 0 0
Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər 53 42 33  150 139 128
Digər aktivlər delete 4 213 5 894 4 136 6 115  8 702
CƏMİ AKTİVLƏR 83 910 117 225 138 106 167 261 158 970 169 591
ÖHDƏLİKLƏR
Depozitlər 39 738 52 345 58 039  100 747 67 598 69 411
AMB-nın banka qarşı tələbləri, cəmi 3 100 4 250 250  0 0 0
Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi 2 2 2 3 0 0
Banklar və digər maliyyə institutlarının kreditləri 7 616 3 800 5 953  4 919 2 977 1 931
Bankların depozitləri 0 0 0 0 0 0
Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) depozitləri, cəmi 6 851 14 076 19 509  22 257 34 387 41 820
Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri 0 0 0 0 0 0
Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla) 0 0 0 0 0 0
Digər passivlər 4 434 2 568 3 339  1 967 1 068 1 671
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 61 741 77 040 87 090 129 893 106 031 114 834
KAPİTAL
Xüsusi kapital, cəmi 20 871 38 280 49 814  35 935 51 604 52 944
dövriyyədə olan adi səhmlər 19 534 36 536 46 536  46 536 64 000 64 000
dövriyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər (nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil olmaqla)  0 0 0 0 0 0
adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq  0 0 0 0 0 0
bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər), cəmi 1 068 1 296 1 818  3 190 -10 599 -12 397
cari ilin mənfəəti 269 448 1 460  -13 791 - 1 798 1 340
Ümumi ehtiyatlar, cəmi 1 298 1 904 1 201  1 434 1 335 1 814
CƏMİ KAPİTAL 22 169 40 185 51 015 37 369 52 939 54 757
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL 83 910 117 225 138 106 167 261 158 970 169 591